Stor-Elvdal Kommuneskoger

Skog, fjell , jakt, fiske og friluftsliv

Om oss

KF Stor-Elvdal kommuneskoger forvalter 200 000 daa skog og utmark. Av dette er ca. 80 000 daa produktiv skog og resten fjellskog, myr og snaufjell. Stor-Elvdal kommuneskogers arealer ligger spredt over store deler av kommunen og er medlem av flere utmarksområder i kommunen.

Hyttetomter

Stor-Elvdal kommuneskoger har hyttetomter til salgs i to hyttefelter, Tryvang Sør og Tryvang Øst. Hyttefeltene ligger i fjellområdet vest for Koppang, ca 13 kilometer opp langs Vinjevegen fra riksvei 3. Tomtene ligger praktfullt til i fjellbandet ca 800 m.o.h. Fjellområdet rundt, som er en forlengelse av Rondanemassivet byr på fantastiske turmuligheter sommer og vinter.

Skogbruk

Stor-Elvdal kommuneskoger har av et totalt areal på i underkant 200.000 daa, der 80.000 daa er produktiv skog.Kommuneskogen er opptatt av at skogbruket skal drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vårt krav er derfor at samarbeidspartnere skal holde nasjonale og internasjonale krav til skogsertifisering (Norsk PEFC Skogstandard).Vi ønsker at en fornuftig skogbehandling sikrer at framtidsskogen er i god hevd både i dag og for all fremtid, samtidig skal vi ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse.