Vedtatte retningslinjer

Retningslinjer og betingelser for utleie av elgjakt til innenbygdsboende i perioden 2024-2027

1

Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved relevant markedsføring. Det leies ut elgjakt i totalt 12 jaktfelt i perioden 25.september – 23.desember.

2

Styret for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger skal arbeide for at jaktfeltene leies bort til og disponeres av ansvarsbevisste jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med viltlovens bestemmelser.

3

Styret for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger skal ved utleie av jaktfeltene videre ta hensyn til:
Jaktfeltene i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende jegere som ikke disponerer annet jaktfelt. Det skal unngås at et jaktlag får flere jaktfelt hvis andre interesserte dermed blir uten jaktfelt.

Dersom man ikke får leid ut et jaktfelt i henhold til gjeldende regler, kan jaktfeltet leies ut til jaktlag som disponerer annet jaktfelt. I dette tilfelle prioriteres innenbygdsjegere.

Jegere som har vist uverdig opptreden eller ulovlig jakt, kan for kortere eller lengre tid utelukkes fra framtidig jakt i K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger.

4

Etter søknadsfristens utløp, og etter at styret for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger har undersøkt om den enkelte søknad fyller de satte krav, foretar styret for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger trekning av jaktfelt mellom de interesserte. Herunder skal påsees at:
Hvert lag kan søke på maks 3 jaktfelt. Det skal søkes på eget søknadsskjema. Jaktlagets medlemmer og ansvarlig jaktleder skal være oppgitt på forhånd, og det skal kontrolleres at et medlem ikke finnes på flere lag. Jaktleder skal være fast i hele jaktperioden, og kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra daglig leder.

Hvert jaktlag skal bestå av minimum 4 – maksimum 8 jegere. Det kan gis dispensasjon m.h.t. antallet. Dispensasjonssøknad avgjøres av daglig leder.
Når jaktlaget totalt består av 4 eller 5 medlemmer, godkjennes det at en av disse er bosatt utenbygds. Når jaktlaget totalt består av 6 eller flere medlemmer, godkjennes det at to av disse er bosatt utenbygds.


Jaktlag som ønsker å ta med seg gjestejegere skal melde fra om dette til daglig leder i god tid. Gjestejeger godkjennes så lenge forholdet innebygds/utenbygds samt antall på laget blir opprettholdt.


Loddtrekningen foretas fortløpende og først på det jaktfelt som har flest søkere. Hvis et eller flere jaktfelt har likt antall søker, avgjøres rekkefølgen av jaktfeltene ved trekning. Det jaktlag som blir trekt ut, blir ikke med i den videre loddtrekning.
Hvis det er et jaktfelt ingen har søkt på, foretas tilleggs-trekning hvor de som ikke har fått trekt ut felt gis anledning til å delta, selv om de ikke har søkt på dette jaktfeltet.

5

Utleien ansees bindene for begge parter, men ved loddtrekningen skal det uttrekkes varajaktlag hvis navn skal være konfidensielt inntil avgjørelse foreligger. De lag som blir tildelt jaktfelt, må undertegne avtale. Alle jaktlagets medlemmer underskriver avtalen.

6

K.F Stor-Elvdal Kommuneskogers faste jaktfelt leies ut for en periode av 4 år regnet fra høsten 2024.