Reviderte retningslinjer og betingelser – reinsjakt

Retningslinjer og betingelser for utleie av reinsjakt i Stor-Elvdal kommuneskoger fra og med 2018. Revidert i 2024

1

Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved annonser og oppslag på nett.

2

Skogstyret skal arbeide for at rettene settes bort til og disponeres av ansvarsbevisste og dyktige jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med jaktlovens bestemmelser. Jegere som har vist uverdig opptreden, ulovlig jakt, utført framleie eller har brutt regler fastsatt av villreinområdet / grunneierforening, kan for kortere eller lengre tid utelukkes fra framtidig jakt i kommuneskogen.

3

Reinsjakt i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende reinjegere. Hvis det ikke er innenbygds som er interessert, kan reinsjakt leies ut til utenbygdsboende.

4

Campus Evenstad tilbys inntil 4 dyr hvert år, av kommunens totale kvote. Antall dyr og fordeling fastsettes av daglig leder. Campus Evenstad administrerer disse selv, og elever ved Campus Evenstad henvises til å benyttes seg av disse rettene og kan ikke søke på de øvrige kommunale reinretter, gjelder ikke innenbygds elever. Campus Evenstad betaler samme pris for rettene som andre kommunale reinjegere.

5

Etter søknadsfristens utløp, og etter at skogstyret har undersøkt om den enkelte søknad fyller de satte krav, foretar skogstyret åpen trekning av reinretter mellom de interesserte.

6

Det foretas først loddtrekning til det området hvor det er flest søkere. Jeger som blir trekt ut blir ikke med i den videre loddtrekning. Jeger som har hatt rett året før utelukkes ikke for tildeling. Det trekkes varajegere.

7

Innenbygds jegere, fra og med det året de fyller 16 år til og med det året de fyller 19 år, får adgang til å søke på gratis reinskort. Antall dyr og fordeling fastsettes av daglig leder. De kan kun benytte denne ordningen en gang. Hvis de søker på andre korttyper, blir trukket ut og ønsker å benytte dette, må de betale ordinær pris. Hvis det ikke er søkere i alder 16- 19 år, trekkes kortene på vanlig måte.

8

Etter trekkingen tilskrives uttrekket jeger, med en frist til å svare om de ønsker retten. Hvis frist for innbetaling av retten ikke blir overholdt, settes retten automatisk bort til varajeger. Reinsjakt leies ikke ut for flere år om gangen.

9

Jeger/korthaver som er over 20 år og har utøvd storviltjakt i minst 3 år kan medbringe opplæringsjeger som er yngre enn 20 år, dvs. til og med det året de fyller 19 år. Opplæringsjeger kan jakte med gevær sammen med den foresatte/ fadder. Begge må ha de nødvendige jaktpapirer i orden. Dersom den under 20 år søker og får tildelt fellings tillatelse på vanlig måte som andre jegere, må denne tillatelsen betales på vanlig måte.

10

Anbudssystem skal ikke nyttes uten spesiell godkjenning fra skogstyret i hvert enkelt tilfelle.

11

Reinkortet er personlig, men det kan føres opp en ekstra jeger. Ekstra jeger kan ikke ha fått tildelt eget reinkort fra kommuneskogens trekning. Ekstra jeger skal ha samme tilhørighet (innenbygds) som søker. Ekstra jeger/opplæringsjeger skal godkjennes av daglig leder senest 10 dager etter trekning. Søker og ekstra jeger kan ikke jakte på reinkortet samtidig. Det gis unntaksvis anledning til å bytte reinkort mellom jegere etter godkjennelse av daglig leder senest 10 dager etter trekning.
Framleie av reinkort eller utnytte dette for egen økonomisk vinning er ikke tillatt. Det gis ikke anledning til å danne jaktlag. Innleverte, ubrukte reinkort kan leies ut av daglig leder til jegere på reserveliste eller jegere som har skutt sin kvote.

Revidert 2024