Reviderte retningslinjer og betingelser - reinsjakt

|

Retningslinjer og betingelser for utleie av reinsjakt i Stor-Elvdal kommuneskoger fra og med 2018.

1)

Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller
ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved annonser og
oppslag.

2)

Skogstyret skal arbeide for at rettene settes bort til og disponeres av ansvarsbevisste og
dyktige jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med jaktlovens
bestemmelser. Jegere som har vist uverdig opptreden, ulovlig jakt, utført framleie eller har
brutt regler fastsatt av villreinområdet / grunneierforening, kan for kortere eller lengre tid
utelukkes fra framtidig jakt i kommuneskogen.

3)

Reinsjakt i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende reinjegere. Hvis det
ikke er innenbygds som er interessert, kan reinsjakt leies ut til utenbygdsboende.

4)

Campus Evenstad tilbys inntil 4 dyr hvert år, av kommunens totale kvote. Antall dyr og
fordeling fastsettes av daglig leder. Campus Evenstad administrerer disse selv, og elever ved
Campus Evenstad henvises til å benyttes seg av disse rettene og kan ikke søke på de øvrige
kommunale reinretter. Campus Evenstad betaler samme pris for rettene som andre
kommunale reinjegere.

5)

Etter søknadsfristens utløp, og etter at skogstyret har undersøkt om den enkelte søknad fyller
de satte krav, foretar skogstyret åpen trekning av reinretter mellom de interesserte.

6)

Det foretas først loddtrekning til det området hvor det er flest søkere. Jeger som blir trekt ut
blir ikke med i den videre loddtrekning. Jeger som har hatt rett året før utelukkes ikke for
tildeling. Det trekkes varajegere.

7)

Innenbygds jegere, fra og med det året de fyller 16 år til og med det året de fyller 19 år, får
adgang til å søke på inntil 3 gratis reinkort. Antall dyr og fordeling fastsettes av daglig leder.
De kan kun benytte denne ordningen en gang. Hvis de søker på andre korttyper, blir trukket ut
og ønsker å benytte dette, må de betale ordinær pris. Hvis det ikke er søkere i alder 16- 19 år,
trekkes kortene på vanlig måte.

8)

Etter trekkingen tilskrives uttrekket jeger, med en frist til å svare om de ønsker retten. Hvis
frist for innbetaling av retten ikke blir overholdt, settes retten automatisk bort til varajeger.
Reinsjakt leies ikke ut for flere år om gangen.

9)

Jegere som er yngre enn 20 år, dvs. til og med det året de fyller 19 år, kan delta på opplæring
jakt sammen med en annen jeger som har fått tildelt fellingstillatelse, og kan jakte med gevær
sammen med den foresatte/ fadder. Begge må ha de nødvendige jaktpapirer i orden.
Foresatt/fadder må være over 20 år og ha utøvd storviltjakt i minst 3 år. Dersom den under 20
år søker og får tildelt fellings tillatelse på vanlig måte som andre jegere, må denne tillatelsen
betales på vanlig måte.

10)

Anbudssystem skal ikke nyttes uten spesiell godkjenning fra skogstyret i hvert enkelt tilfelle.

11)

Reinkortet er personlig, men det kan føres opp en ekstra jeger. Ekstra jeger kan ikke ha fått
tildelt eget reinkort fra kommuneskogens trekning. Ekstra jeger skal ha samme tilhørighet
(innenbygds) som søker. Ekstra jeger/opplæringsjeger skal godkjennes av daglig leder senest
10 dager etter trekning. Søker og ekstra jeger kan ikke jakte på reinkortet samtidig. Det gis
unntaksvis anledning til å bytte reinkort mellom jegere etter godkjennelse av daglig leder.
Framleie av reinkort eller utnytte dette for egen økonomisk vinning er ikke tillatt. Det gis ikke
anledning til å danne jaktlag. Innleverte, ubrukte reinkort kan leies ut av daglig leder til jegere
på reserveliste eller jegere som har skutt sin kvote.

Revidert av styret 25.04.2018

Kategori: