Velkommen til oss!

Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 24. november 2006. Området ligger på Hedmarksvidda mellom Østerdalen og Åstadalen. Deler av Stor-Elvdal kommuneskogers arealer som ligger nord, nordvest for sjøen Storhovden inngår i dette naturreservatet. Totalt omfatter naturreservatet et areal på ca. 250 km og ligger i 4 kommuner, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker. Hovedformålet med opprettelsen var å sikre viktige leveområder for villreinstammen i Rondaneregionen, samt å ta vare på et stort og tilnærmet urørt naturområde og dets landskapsformer. Det biologiske mangfoldet med naturtyper, økosystemer og arter er også sentralt i verneformålet. Området har store våtmarksområder med et rikt fugleliv og et myrlandskap med stor variasjon i myrtyper.

Les mer om Hemmeldalen her:

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002440