Velkommen til oss!

Stor-Elvdal kommuneskoger har av et totalt areal på i underkant 200.000 daa, ca. 80.000 daa produktiv skog, fordelt på ulik bonitet. I gjennomsnitt de siste 10 årene er det hogd om lag 15 000 m3 med tømmer. Dette er fordelt på furu og granskog - tynning og sluttavvirkning

Arealfordeling eiendom

Antall daa

Skog, høy bonitet

7928

Skog middels bonitet

32340

Skog, lav bonitet

44736

Uproduktiv skog

49758

Myr

12368

Jorddekt fastmark

35366

Skrinn fastmark

11394

Annet areal

1537

Avvirkningen foregår i hovedsak ved maskinell hogst av lokale entrepenører. Sagtømmeret leveres fortrinnsvis på lokalt sagbruk, Moelven Østerdalsbruket på Koppang.

Etter sluttavvirkning skjer foryngelse enten naturlig eller ved planting.