Velkommen til oss!

 

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER

REGLER FOR VEIING AV ELG- GJELDENE FRA HØSTEN 2016.

1.

Jaktlaget skal ha egen vekt, som godkjennes hvert år av veiekontrollør. Veiekontrollør for høsten 2016 er oppsynet i Stor-Elvdal grunneierforening (SEG), som vil foreta stikkprøvekontroll. Jaktlaget skal veie samtlige felte dyr.

2.

Vekten av hvert dyr oppgis som kaldvekt til www.viltrapporten.no senest 1 døgn etter at elgen er felt. Elgslaktet veies fortrinnsvis helt, eller grovpartert. Kaldvekt skal oppgis. Hvis dyret veies mens det er varmt, skal det trekkes i fra 2 % , for å finne kaldvekt. Vektlapp med dyrets vekt henges på elgslaktet. Slakteplass skjema føres i hht regler fra SEG.

Elgslaktet skal henge tilgjengelig for kontroll i 3 døgn etter at melding om felling er gitt. De jaktlag som evt. ønsker å dele elgslaktet før utløpet av denne 3 døgnsfristen, må bestille ekstra veiekontroll. Ekstra veiekontroll må jaktlaget selv bekoste og i tillegg betale veieavgift til utleier.

3.

Jaktlaget plikter fortløpende å melde inn vekt på felt elg/hjort til viltrapporten.no, slik at oppsynet i SEG gis mulighet til å utføre nødvendig kontroll. (Se vedlagt veiledning både for SMS-løsning og Web-registrering)

Jaktlaget fyller også ut alle vekter på skjema for sluttoppgjør og sender dette til Stor-Elvdal Kommuneskoger så snart kvoten er fylt eller jakttiden har utløpt.

 

Koppang April 2016

Haakon Akre
Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger